logos.png
Wnioski z konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Oleckiego z NGO na 2018 r.
14-11-2017Anna Turowska

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkłada wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

Konsultacje w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27.09.2010 r. i uchwałą nr 229/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 06.10.2017 r.

W procesie konsultacji od 16.10.2017 r. do 07.11.2017 r. nie wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii dotyczącym projektu w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku od organizacji pozarządowych i innych podmiotów zrównanych.

Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku, na IX posiedzeniu 30.10.2017 r., pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku, wnosząc uwagi.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami z konsultacji Programu współpracy 2018 zamieszczonymi poniżej.

Pliki do pobrania:
1. Wnioski z konsultacji Programu współpracy 2018.
2. Uchwała nr 2/2017 PRDPP w Olecku z 30.10.2017 r.
3. Propozycje zgłoszone do Programu współpracy 2018.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.