logos.png
grafika
Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych 2018 – nabór wniosków
01-12-2017Anna Turowska

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do Programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.”. Jego celem jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego i wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

W ramach w/w Programu będą dofinansowywane następujące zadania:
• wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób z niepełnosprawnościami;
• wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski;
• wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami;
• promocja sportu osób z niepełnosprawnościami.
Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Programu w 2018 r. środki finansowe w wysokości 18.700.000,00 zł.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami. Natomiast o przyznanie dofinansowania organizacji Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami i które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.

Wnioskodawcy w ramach realizacji poszczególnych zadań muszą wykazać udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20 % całości kosztów zadania.

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT do 20 grudnia 2017 r.

Więcej informacji o Programie „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.” 
można uzyskać u pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105
lub w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.