logos.png
grafika
Konsultacje społeczne
16-01-2015Józef Kunicki

 Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim

Konsultacje społeczne

Marian Świerszcz

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. formułuje normy i zasady stanowiące podstawę wszelkich działań i unormowań podejmowanych przez administrację rządową czy samorządową. Wynika to m.in. z zapisów:

  "Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne" (art. 61).
  "Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej" (art. 20)"
   "Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska" (art. 74)"

 
   Powiat olecki, jako jednostka samorządowa, w ramach realizowanego projektu podejmuje starania w kierunku zwiększenia udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw lokalnych. Spodziewamy się, że nawiązanie dialogu między Państwem a samorządami nie tylko pozwoli uniknąć konfliktów, ale też spowoduje znaczące przyspieszenie procesów decyzyjnych. Dzięki dialogowi społecznemu będziemy mogli lepiej zrozumieć i zdefiniować Państwa potrzeby oraz oczekiwania, a każda Państwa opinia może być pomocna w wykonywaniu naszych zadań.

Starosta Olecki
Marian Świerszcz

Konsultacje społeczne