Powiat Olecki


Historia powiatu Policja, straż pożarna
Środowisko geograficzne Służba zdrowia, apteki
Atuty powiatu oleckiego Adresy telefony w Olecku

    Powiat olecki to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur.  Największymi zaletami powiatu jest wspaniały mikroklimat oraz duże obszary wodne i leśne.  Walory turystyczne i krajoznawcze oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych, podnoszą atrakcyjność tych ziem i stwarzają możliwości do inwestowania i rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem bazy turystycznej. Świadomość odpowiedzialności w zakresie zachowania walorów krajobrazowych oraz bogactwa środowiska naturalnego w postaci czystego powietrza, wody i nie skażonej gleby, nakłada na samorządy gminne i powiatowy obowiązek stałego inwestowania w ochronę środowiska. 
 

     Powiat jest położony na północno - wschodnich krańcach województwa warmińsko - mazurskiego, graniczy z następującymi powiatami: giżyckim od zachodu, ełckim od południa, gołdapskim od północy oraz suwalskim od wschodu.  W granicach administracyjnych powiatu znajdują się   gminy:  Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki. 

Powierzchnia ogólna: 874 km/2
Ludność powiatu: (wg. stanu z
 30.06.2006r. GUS) - 34 215 mieszk.
Gmina Olecko: 21 413 (w tym miasto : 16 169)
Gmina Kowale Oleckie: 5 371
Gmina Wieliczki: 3 420
Gmina Świętajno: 4 011


Historia powiatu
Internetowe publikacje książek o Olecku Ryszarda Demby 

Obszar powiatu oleckiego przed wiekami zamieszkiwały plemiona ludów bałtyckich. Pozostałością po mieszkańcach tej ziemi - Jaćwingach są tylko nazwy geograficzne. W XV - XVI wieku intensywnie rozwijało się osadnictwo krzyżackie. W puszczy Galindzkiej na wąskim cyplu między jeziorem Oleckie Wielkie i rzeką Legą zbudowano drewniany zameczek myśliwski. W 1560 roku Albrecht Hohenzollern (margrabia pruski, po sekularyzacji zakonu) oraz król Polski Zygmunt August zakładają miasto Marggrabowa. Po wytyczeniu dużego rynku (powierzchnia ponad 5,5 ha) wybudowano kościół ewangelicki i ratusz. Okoliczna ludność (w większości z Mazowsza) używa nazwy związanej z zamkiem Oletzko. Powolny rozwój miasta spowodowany był znacznym oddaleniem od ważniejszych szlaków handlowych oraz zniszczeń wojennych nękających Olecko w XVII i XVIII wieku: wojny szwedzkie (w 1656 roku Polacy odnieśli zwycięstwo nad kwaterującymi tu Szwedami), w latach 1656 - 1657 najazd tatarski, w 1757 roku wkroczenie wojsk rosyjskich.
Pod koniec XVIII wieku nastąpił znaczny rozwój miasta (w granicach państwa pruskiego). W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku powstawał drobny przemysł. Krótki okres rozwoju przerwały zniszczenia I wojny światowej (1914 - 1915). W wyniku plebiscytu w 1920 roku miasto pozostało w granicach Niemiec, a od 1928 do 1945 roku nosiło nazwę Treuburg (Wierny Gród). Ponowny okres dynamicznego rozwoju nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym. Miasto rozwijało się jako ważny ośrodek turystyczny, sportowy i rekreacyjny.
W czasie II wojny światowej miasto uległo znacznemu zniszczeniu (ok. 60%). Całkowitej likwidacji uległ przemysł, jak również sieć kolejek wąskotorowych.
Od 1945 roku miasto znalazło się w granicach Polski. W latach 1946 - 1975 było siedzibą powiatu. W wyniku reformy administracyjnej od stycznia 1999 roku Olecko jest ponownie miastem powiatowym.  Z ważniejszych świadectw przeszłości zachował się zabytkowy układ urbanistyczny (rynek z przyległymi ulicami) Olecka.
Olecko posiada zabytkowy układ urbanistyczny - rynek w kształcie kwadratu z prostopadle odchodzącymi ulicami, zaliczany do największych w Europie. Na skarpie nad jeziorem w dawnym budynku starostwa powiatowego mieści się Zespół Szkół Technicznych i Wszechnica Mazurskiej. W pobliżu znajduje się XIX - wieczny kościół w stylu neogotyckim. Ponadto nad brzegiem jeziora znajduje się drewniany, pochodzący z lat 20-tch obecnego wieku dom, tzw. Chata Mazurska wybudowana w stylu mazurskim. W mieście, nad rzeką Legą zabytkowy młyn wodny (obecnie elektryczny) pochodzący z 1895 roku. W wielu miejscach zabytkowe kamienice czynszowe z przełomu XIX i XX wieku. Nad miastem góruje zabytkowa wieża ciśnień.
W parku miejskim pomnik ofiar I wojny światowej - monumentalna kamienna budowla z mieczami na kolumnach. Obok most - pozostałość po linii wąskotorowej., W pobliżu kompleks sportowy ze stadionem, kortami tenisowymi i okalającym go torem wyścigów konnych. Całość kompleksu nosiła przed wojną nazwę Parku Hindenburga. [więcej informacji na stronie WWW Urzędu Miejskiego].

 


Środowisko geograficzne


        
   Powiat olecki posiada unikalne walory krajobrazowo - przyrodnicze. Okolice regionu przecina gęsta sieć strumieni, łączących ze sobą liczne jeziora. Erozyjna działalność lodowca pozostawiła między innymi w gminie Olecko ślady w postaci 15 jezior. Większość z nich należy do wód otwartych i posiada charakter rynnowy. Od północnego zachodu otacza ten rejon Puszcza Borecka, która kryje w sobie rzadkie okazy roślin i zwierząt. Obfitość wód i lasów, walory turystyczno - krajoznawcze regionu oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych podnoszą atrakcyjność tej ziemi. Wśród warunków naturalnych, stanowiących atut tych okolic, należy również wymienić rozległe tereny leśne, jako bazę dla przemysłu drzewnego i duży udział trwałych użytków zielonych.
Lasy, jeziora, rzeki i czyste powietrze dają możliwości dalszego rozwoju turystyki. Walory turystyczne i gospodarcze ziemi oleckiej sprzyjają nawiązaniu kontaktów oraz pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych do rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, turystycznych i kulturalnych. Miasto i gminy powiatu inwestują w rozwój infrastruktury, tj. wodociągi wiejskie, kanalizację, budowę wysypisk śmieci, telefonizację wsi, drogi gminne.

     Największymi zaletami powiatu jest wspaniały mikroklimat oraz duże obszary wodne i leśne, sprzyjające rozwojowi turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Walory turystyczne i krajoznawcze oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych, podnoszą atrakcyjność tych ziem i stwarzają możliwości do inwestowania i rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem bazy turystycznej. Świadomość odpowiedzialności w zakresie zachowania walorów krajobrazowych oraz bogactwa środowiska naturalnego w postaci czystego powietrza, wody i nie skażonej gleby, nakłada na samorządy gminne i powiatowy obowiązek stałego inwestowania w ochronę środowiska.
Samorządy gminne pomimo skromnych środków, co rocznie inwestują w infrastrukturę ekologiczną (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków itp.). Samorząd powiatowy posiadający mniejsze możliwości inwestycyjne, wypełnia swoje kompetencje poprzez prowadzenie systematycznych działań administracyjnych w ramach działających ustaw "środowiskowych". Główny wysiłek został położony na zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczeń środowiska, a następnie uregulowanie poprzez ustalenie dopuszczalnych norm (emisji zanieczyszczeń, ścieków, gospodarki odpadami niebezpiecznymi).

Region leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego na szlaku łączącym Dolinę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko - Augustowskim, w obrębie trzech mezoregionów: Pojezierza Ełckiego, Pojezierza Zachodnio-Suwalskiego i Garbu Szeskiego, w dorzeczu rzeki Legi i Ełk. Od północnego zachodu otaczają powiat leśne masywy Puszczy Boreckiej, która kryje w sobie rzadkie okazy zwierząt i roślin.
Obszar powiatu kształtowały trzy zlodowacenia, w efekcie czego charakteryzuje się on urozmaicona rzeźbą terenu. Obszar jest pagórkowaty - wzniesienia sięgają od 121m npm w południowej części gminy do 220 m npm w części północno - wschodniej.

     Jezioro Olecko Wielkie: lustro wody na wysokości 158 m npm; długość 4.600 ; szerokość max - 1150m; głębokość max - 45,2 m; powierzchnia 227 ha. Jezioro znajduje się w ciągu biegu rzeki Legi, która łącząc się z rzeką Ełk wpada do Biebrzy.

 


Atuty powiatu oleckiego


Turystyczno - krajoznawcze
¨ jeden z najmniej zanieczyszczonych regionów Polski,
¨ unikatowe walory krajobrazowo - przyrodnicze,
¨ ogromne obszary wodne i leśne,
¨ bogactwo zwierzyny leśnej i ptactwa,
¨ baza dla organizacji turystyki

Rekreacyjno - sportowe

¨ doskonałe warunki do żeglowania, wędkowania i grzybobrania,
¨ raj dla myśliwych i amatorów wycieczek pieszych i rowerowych,
¨ pola namiotowe,
¨ wypożyczalnie sprzętu pływackiego,
¨ baza sportowa (korty do gry w tenisa ziemnego, boiska i stadiony sportowe i in.)
¨ gospodarstwa agroturystyczne ze smaczną, domową kuchnią

Gospodarcze

¨ korzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych,
¨ bogactwa naturalne - borowiny, torf, glina, podziemne wody mineralne,
¨ rozległe tereny leśne - baza dla przemysłu drzewnego
¨ Wszechnica Mazurska w Olecku,
¨ sieć hoteli, restauracji i barów gastronomicznych,
¨ produkcja łodzi żaglowych i motorowych,
¨ produkcja ekologicznych oczyszczalni ścieków

Serwis Powiatowy

 

J. Kunicki Starostwo Powiatowe w Olecku Ostatnia zmiana: 07 lutego 2013

Do początku strony