STAROSTWO POWIATOWE


Rada Powiatu

Rada - Zarząd Powiatu Komisje Rady Powiatu

Wydziały starostwa

Organizacyjny Geodezji i Nieruchomości
Finansowy Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Architektury i Budownictwa Stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej
Komunikacji i Transportu   Środowiska i Rolnictwa 
Jednostki organizacyjne Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 Jak załatwić sprawę?    

 

Starosta Olecki – Andrzej Stanisław Kisiel

starostwo@powiat.olecko.pl

Wicestarosta – Kazimierz Iwanowski

starostwo@powiat.olecko.pl

Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław Sapieha

rada@powiat.olecko.pl


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Lucjan Ramotowski

Sekretarz Powiatu – Edward Adamczyk edward.adamczyk@warmia.mazury.pl

Skarbnik Powiatu – Sylwia Syperowicz starostwo@powiat.olecko.pl


Starostwo Powiatowe ul. Kolejowa 32   19 - 400 Olecko
tel. centrala: 87 520 21 47, 87 520 22 94,   87 520 24 75 
fax 87 520 32 19
starostwo@powiat.olecko.pl  http://www.powiat.olecko.pl

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30


Wydział Organizacyjny


 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Edward Adamczyk - Sekretarz Powiatu (tel. wew. 15)

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
Organizowanie i przeprowadzanie poboru;
Sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu;
Zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ich interesów.
 


Wydział Finansowy


Naczelnik Wydziału Finansowego - Skarbnik Powiatu - Sylwia Syperowicz  - (tel. wew. 29, 30, 31)

Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa, obsługa budżetu powiatu.
Prowadzenie kontroli finansowej oraz sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach powiatowych;
Obsługa kasowa Funduszy Powiatowych:
- Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarcze


Wydział Architektury i Budownictwa


Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - Iwona Raczyło (tel. wew. 48, 49)

Zapewnia obsługę w zakresie; udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowanie zgłoszeń obiektów do użytku.
Wydaje zaświadczenia:
- do dodatków mieszkaniowych, o samodzielności lokali, o wybudowanych obiektach.
Udostępnia przyszłym inwestorom katalogi typowych projektów oraz udziela fachowych porad.


Wydział Komunikacji i Transportu


Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Waldemar A. Mnich
( tel. wew. 36, 37,38, 45)

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustaw: prawo o ruchu drogowym, o drogach publicznych, o transporcie drogowym. Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw związanych z: rejestracja pojazdów, wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych, sprawowaniem kontroli nad stacjami diagnostycznymi i ośrodkami szkolenia kierowców.


Wydział Środowiska i Rolnictwa


p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Robert Racis
( tel. wew. 32, 42, 43)

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej i prawa łowieckiego, geologii i rolnictwa a w szczególności: prowadzenie spraw zawiązanych z ochrona środowiska oraz ustalenie warunków korzystania z jego zasobów, pozwolenia wodno-prawne, wydawanie kart wędkarskich i rejestracja łodzi, przeznaczanie gruntów rolnych do zalesiania.


Wydział Geodezji i Nieruchomości


Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości - Czesław Krasowski
(tel. wew. 27, 28, 33, 34)

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.


Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji


Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji - Urszula Nejfert
  87 520 16 57 (tel. wew. 47, 50, 51)

Zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych.


Stanowisko ds. zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej


Inspektor - Halina Kasicka
(tel. wew. 40)

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności:
- podejmowaniem działań zmierzających do zapobiegania niepełnosprawności oraz ograniczania skutków niepełnosprawności,
- dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- udzielaniem informacji osobom niepełnosprawnym i wydawaniem wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ełku,
- prowadzeniem spraw związanych z organizacją zbiórek pieniężnych i zakupem aparatury medycznej do zakładów opieki zdrowotnej,
- udzielaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- opracowaniem harmonogramu dyżurów całodobowych aptek.
 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Anna Staturska-Ciuk (tel. wew. 17)

Godziny pracy i przyjmowania interesantów Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Olecku:
poniedziałki w godz. 11:00 – 14:00
środy w godz. 12:00 – 14:00
piątki w godz. 8:00 – 13:00
 


Jednostki organizacyjneCentrum Medyczne - Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku "OLMEDICA" w Olecku Sp.z o.o. tel.:  87 520 22 95, 87 520 25 43; fax: 87 520 25 43 wew.319 www.olmedica.pl
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia www.powiat.olecko.pl/spzzod/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( tel.  87 520 34 30, fax. 520 47 20). www.pcpr.powiat.olecko.pl 
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich (tel. 87 523 82 36) www.powiat.olecko.pl/dps 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ( tel.  87 520 22 24, fax. 87 520 22 25). www.pzd.olecko.pl

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku ( tel.  87 520 22 51, fax.520 22 52). www.zsliz.olecko.pl
Zespół Szkół Technicznych w Olecku ( tel.  87 520 22 53). www.zst.olecko.pl 
Liceum Ogólnokształcące w Olecku ( tel.  87 523 41 83). www.lo.olecko.pl 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku ( tel.  87 520 30 62 ). www.oswg.olecko.pl 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku ( tel.  87 523 93 38). www.poradnia-olecko.pl
Dom im. Janusza Korczaka w Olecku (tel. 87 520 21 40). http://www.domkorczaka.olecko.pl


Służby, inspekcje i straże


Komenda Powiatowa Policji w Olecku ( tel. 87 520 72 00). www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/kpp_olecko/
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku (tel. 87 520 71 00) www.straz.olecko.pl  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku ( tel. 87 520 30 55).
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ( tel. 87 520 03 90).

 

J. Kunicki Starostwo Powiatowe w Olecku Ostatnia zmiana: 25 sierpnia 2014

Do początku strony