logos.png
Organizacje pozarządowe
21-08-2014Józef Kunicki

Pojęcie organizacji pozarządowej zostało zdefiniowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tejże ustawy organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Organizacje pozarządowe bywają często nazywane NGO’sami oraz trzecim sektorem.
NGO to skrót od angielskiego non-governmental organization, co oznacza organizację pozarządową.
Trzeci sektor to określenie, które również pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej państw demokratycznych na trzy sektory. Pierwszy sektor to administracja publiczna, określana jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu – instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany sektorem prywatnym. A trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

Organizacje pozarządowe w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale w odróżnieniu od biznesu a podobnie jak władze publiczne działają w interesie publicznym.

Organizacją pozarządową jest na przykład:
- fundacja,
- stowarzyszenie,
- stowarzyszenie zwykłe,
- uczniowski klub sportowy,
- klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Strony w dziale