logos.png
Niepełnosprawni
28-08-2014Józef Kunicki

Kontakt: Halina Ewa Kasicka
e-mail:
tel. 87 520 24 75, wew. 40; pokój nr 3 Starostwa Powiatowego w Olecku (ul. Kolejowa 32)


Do zadań powiatu należy:
1. Opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów.
3. Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa, przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów i rocznej informacji z ich realizacji.
4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
5. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
7. Finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
8. Dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży;
f) usług tłumacza języka migowego/ tłumacza - przewodnika.
9. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
10. Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie.
11. Przyznawanie środków osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
12. Realizacja zadań dotyczących zwrotu kosztów pracodawcy:
a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
b) dodatkowych wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
c) wyposażenia stanowiska pracy.
13. Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.
14. Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej.
15. Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
16. Doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
17. Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Każdego roku Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.